SAffAD - Official Portal

Student Affairs & Alumni Department (SAffAD)

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI ( JHEPA )

Latar Belakang SAffAD

03 academicJabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (SAffAD), Universiti Malaysia Pahang (UMP) Ditubuhkan pada tahun 2002.

SAffAD bertanggungjawab menguruskan kebajikan dan pembangunan pelajar bagi mendokong visi, misi, falsafah dan nilai teras Universiti.